"PRUKSA MEMBER"

จากความตั้งใจอันแน่วแน่ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ในการใส่ใจดูแลทั้งชีวิต

และการคิดริเริ่ม เพื่อเติมเต็มความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวพฤกษา


PRUKSA MEMBER คือ โครงการที่มอบความพิเศษให้ผู้ที่เป็นสมาชิกได้รับสิทธิพิเศษในการท่องเที่ยว ช้อป กิน และพักผ่อน

ทั้งยังเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก เมื่อแนะนำที่อยู่อาศัยของพฤกษา

ให้เพื่อนหรือคนรู้จัก พร้อมได้รับคะแนนสะสม เพื่อนำไปแลกรับเงินสด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หลักเกณฑ์ เงื่อนไข กติกา และข้อกำหนดต่างๆ

คุณสมบัติ

1. บุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่รวมนิติบุคคล หรือองค์กร
2. สถานะการเป็นสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าแนะนำ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หมายเหตุ : สถานะสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

คุณสมบัติ

1. บุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่รวมนิติบุคคล หรือองค์กร
2. สถานะการเป็นสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าแนะนำ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หมายเหตุ : สถานะสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

คุณสมบัติ

1. บุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่รวมนิติบุคคล หรือองค์กร
2. สถานะการเป็นสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าแนะนำ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หมายเหตุ : สถานะสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

คุณสมบัติ

1. บุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่รวมนิติบุคคล หรือองค์กร

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าแนะนำ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หมายเหตุ : สถานะสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

คุณสมบัติ

2. สถานะการเป็นสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าแนะนำ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หมายเหตุ : สถานะสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

คุณสมบัติ

ลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยของพฤกษาจำนวน 1 หลัง/ห้อง มูลค่า 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือจำนวน 2 หลัง/ห้องขึ้นไป (ไม่กำหนดมูลค่า)

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าแนะนำ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หมายเหตุ : สถานะสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

เงื่อนไขการแนะนำเพื่อน

 • ผู้แนะนำต้องเป็นสมาชิก PRUKSA MEMBER
 • ผู้แนะนำต้องแนะนำรายชื่อผู้ถูกแนะนำในระบบ PRUKSA MEMBER ผ่านเมนู 'แนะนำเพื่อน' ก่อนผู้ถูกแนะนำเยี่ยมชมโครงการ
 • ผู้ถูกแนะนำต้องไม่เคยถูกแนะนำโดยสมาชิก PRUKSA MEMBER ท่านอื่นมาก่อน
 • ผู้ถูกแนะนำต้องไม่เป็นพนักงานของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • ลูกค้าที่ซื้อและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว เป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี ขึ้นไป (นับตั้งแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์) เป็นผู้ถูกแนะนำได้
 • ลูกค้าที่เคยซื้อและยกเลิกมากกว่า 1 ปี (นับตั้งแต่วันที่ยกเลิก) สามารถเป็นผู้ถูกแนะนำได้
 • ผู้แนะนำต้องระบุข้อมูลผู้ถูกแนะนำตามหัวข้อที่แสดงบนเมนู 'แนะนำเพื่อน' โดยข้อมูลดังกล่าวนี้ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ถูกแนะนำแล้วเท่านั้น
 • กรณีเกิดการแนะนำซ้ำจากต่างผู้แนะนำ เจ้าหน้าที่จะนำเสนอข้อมูลผู้แนะนำที่เข้าในระบบก่อน การเลือกผู้แนะนำขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ถูกแนะนำ ซึ่งถือเป็นคำขาด หลังจากได้รับการยืนยันข้อมูลผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำจะมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำยืนยันจากผู้ถูกแนะนำ
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ถูกแนะนำ โดยสามารถแนะนำได้ทั้งเพื่อน คนรู้จัก หรือคนในครอบครัว
 • ผู้ถูกแนะนำมีความสนใจ และ/หรือ ต้องการซื้อโครงการของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หลักเกณฑ์ เงื่อนไข กติกา และข้อกำหนดต่างๆ
 • ข้อมูลอัปเดท ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เงื่อนไขการสะสมคะแนน

 • สมาชิกที่ทำการแนะนำเพื่อน เมื่อเพื่อนผู้ถูกแนะนำ ซื้อที่อยู่อาศัยของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)(เฉพาะโครงการ และยูนิตที่เข้าร่วม Pruksa Member) จะได้รับคะแนนสะสม ทุก 1,000 บาท ได้รับ 1 คะแนน* เศษค่าใช้จ่ายที่ไม่ถึง 1,000 บาท จะถูกคำนวณสะสมกับมูลค่าการซื้อของผู้ถูกแนะนำในครั้งต่อไป
 • เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมของผู้แนะนำ

  • - กรณีผู้ถูกแนะนำซื้อโครงการแนวราบ (ทาวเฮ้าส์, บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, อาคารพาณิชย์) ผู้แนะนำจะได้รับคะแนน หลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วเท่านั้น
  • - กรณีผู้ถูกแนะนำซื้อโครงการแนวสูง (คอนโดมิเนียม) แบ่งเงื่อนไขการได้รับคะแนน 2 กรณี
   • 1. กรณีโครงการอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ผู้แนะนำจะได้รับคะแนนหลังจากผู้ถูกแนะนำผ่อนดาวน์ครบ 4 งวด
   • 2. กรณีโครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ผู้แนะนำจะได้รับคะแนนหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
   • หมายเหตุ: สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนในระบบได้ในวันถัดไปตามเงื่อนไขการได้รับคะแนน
  • - คะแนนที่จะได้รับ คำนวณจากราคาขายสุทธิ จากการซื้อโครงการของผู้ถูกแนะนำ
  • - ผู้ถูกแนะนำเปลี่ยนยูนิตโครงการเดิม ผู้แนะนำจะได้คะแนนตามมูลค่ายูนิตใหม่ (ยูนิตใหม่ต้องเป็นยูนิตที่เข้าร่วมการแนะนำ Pruksa Member)
 • กรณีซื้อร่วมกัน และมีชื่อจากการแนะนำ คะแนนจะให้กับผู้กู้หลัก หากผู้กู้หลักขาดคุณสมบัติจึงให้แก่ผู้กู้ร่วม ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข
 • กรณีผู้ถูกแนะนำยกเลิกการซื้อในครั้งแรก และกลับมาซื้อใหม่ ซึ่งเป็นโครงการเดิม ผู้แนะนำไม่ได้รับคะแนนจากการซื้อของผู้ถูกแนะนำ
 • คะแนนสะสมมีอายุ 5 ปี ปฎิทิน นับจากวันที่ได้รับคะแนน เช่น สมัครสมาชิกในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 คะแนนจะหมดอายุ ในวันที่ 31ธันวาคม 2565
 • กรณีสมัครสมาชิกโดยใช้อีเมลที่แตกต่างกันหลายอีเมล์ หรือ ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหลายหมายเลข ซึ่งใช้เป็น Username (Account) สมาชิกไม่สามารถโอนคะแนนระหว่าง Account ได้ และไม่สามารถโอนคะแนนให้สมาชิกผู้อื่นได้
 • กรณีผู้ถูกแนะนำซื้อโครงการและยูนิตเข้าร่วมมากกว่า 1 ยูนิต ขึ้นไป ผู้แนะนำจะได้คะแนนจากทุกโครงการและยูนิตที่ผู้ถูกแนะนำซื้อในวันแรกวันเดียวเท่านั้น
 • กรณีผู้ถูกแนะนำซื้อโครงการและยูนิตเข้าร่วมแล้ว แต่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนชื่อผู้จะซื้อเป็นผู้อื่นแทนด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ผู้แนะนำจะไม่ได้รับคะแนนจากการแนะนำ
 • ข้อมูลอัปเดท ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หลักเกณฑ์ เงื่อนไข กติกา และข้อกำหนดต่างๆของการให้คะแนน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสะสมคะแนนและแลกรางวัล

 • 1. สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม PRUKSA MEMBER ที่เมนู 'สมาชิกและคะแนนสะสม' หรือ ติดต่อ Pruksa Contact Center 1739
 • 2. สมาชิกแลกรางวัลเงินสดได้ที่เมนู 'แลกรางวัล' หรือ ตรวจสอบข้อมูลและแลกรางวัลเงินสดเพิ่มเติมได้ที่ Pruksa Contact Center 1739

การใช้คะแนนและแลกรางวัล

 • สมาชิกใช้คะแนนแลกรางวัลด้วยตนเองได้ที่ https://member.pruksa.com/Reward เมนู 'แลกรางวัล' หรือ
 • ติดต่อ Pruksa Contact Center 1739

 • สมาชิกที่ทำการแลกรางวัลเงินสดในระบบ PRUKSA MEMBER ต้องแนบสำเนาเอกสารของตนเองเข้าระบบ โดยชื่อ-นามสกุล ที่ระบุบนเอกสาร
 • ต้องตรงกับข้อมูลสมาชิกเจ้าของคะแนนเท่านั้น รายการเอกสารที่ต้องใช้ ดังนี้
  • 1. สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • 2. สำเนาบัญชีธนาคาร*ของสมาชิก (ยกเว้นสำเนาบัญชีที่เป็นรูปแบบบัญชีออนไลน์) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 • บริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุเท่านั้น โดยสมาชิกจะได้รับรางวัลเงินสดภายใน 60 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่สมาชิกกดยืนยันการใช้คะแนนเพื่อแลกรางวัลในระบบ PRUKSA MEMBER

 • *หมายเหตุ : ยกเว้นบัญชีธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ธนาคารทิสโก้

Thailand Web Stat
© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use