"Pruksa Member"

จากความตั้งใจอันแน่วแน่ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ในการใส่ใจดูแลทั้งชีวิต

และการคิดริเริ่ม เพื่อเติมเต็มความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวพฤกษา


Pruksa Member คือ โครงการที่มอบความพิเศษให้ผู้ที่เป็นสมาชิกได้รับสิทธิพิเศษในการท่องเที่ยว ช้อป กิน และพักผ่อน

ทั้งยังเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก เมื่อแนะนำที่อยู่อาศัยของพฤกษา

ให้เพื่อนหรือคนรู้จัก พร้อมได้รับคะแนนสะสม เพื่อนำไปแลกรับเงินสด

ตลอดจนของรางวัลมากมายที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อสมาชิกโดยเฉพาะ

คุณสมบัติ

บุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่รวมนิติบุคคล หรือองค์กร

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • *ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • หมายเหตุ : สถานะสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

คุณสมบัติ

ลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยของพฤกษาจำนวน 1 หลัง/ห้อง ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • *ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • หมายเหตุ : สถานะสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

คุณสมบัติ

ลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยของพฤกษาจำนวน 1 หลัง/ห้อง มูลค่า 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือซื้อที่อยู่อาศัยจำนวน 2 หลัง/ห้องขึ้นไป (ไม่กำหนดมูลค่า)

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • *ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • หมายเหตุ : สถานะสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

คุณสมบัติ

บุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่รวมนิติบุคคล หรือองค์กร

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • *ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • หมายเหตุ : สถานะสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

คุณสมบัติ

ลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยของพฤกษาจำนวน 1 หลัง/ห้อง ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • *ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • หมายเหตุ : สถานะสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

คุณสมบัติ

ลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยของพฤกษาจำนวน 1 หลัง/ห้อง มูลค่า 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือซื้อที่อยู่อาศัยจำนวน 2 หลัง/ห้องขึ้นไป (ไม่กำหนดมูลค่า)

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • *ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • หมายเหตุ : สถานะสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

เงื่อนไขการแนะนำเพื่อน

 • ผู้แนะนำต้องเป็นสมาชิก Pruksa Member
 • ผู้ถูกแนะนำจะต้องไม่เป็นสมาชิก Pruksa Member และไม่เคยถูกแนะนำโดยสมาชิก Pruksa Member มาก่อน
 • ผู้ถูกแนะนำต้องไม่เคยจองหรือซื้อ โครงการใดของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่นๆ ในเครือ
 • ผู้ถูกแนะนำต้องไม่เป็นพนักงานของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ถูกแนะนำจะต้องไม่เคยเยี่ยมชมโครงการใดของพฤกษามาก่อน หรือเคยเยี่ยมชมมากกว่า 1 ปี
 • ผู้ถูกแนะนำยินยอมการให้ข้อมูล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์แก่ผู้แนะนำ
 • กรณีเกิดการแนะนำซ้ำจากต่างผู้แนะนำ เจ้าหน้าที่จะนำเสนอข้อมูลผู้แนะนำที่เข้าในระบบก่อน การเลือกผู้แนะนำขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ถูกแนะนำ ซึ่งถือเป็นคำขาด ข้อมูลผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำจะมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขาดจากผู้ถูกแนะนำ
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ถูกแนะนำ โดยสามารถแนะนำได้ทั้งเพื่อน คนรู้จัก หรือคนในครอบครัว

เงื่อนไขการสะสมคะแนน

 • กรณีผู้ถูกแนะนำซื้อมากกว่า 1 ยูนิต ผู้แนะนำจะได้คะแนนจาก ทุกยูนิตที่ซื้อในวันแรกวันเดียวเท่านั้น
 • กรณีผู้ถูกแนะนำ 2 คน ซื้อที่พักอาศัยร่วมกัน แต่มีผู้แนะนำต่างกัน ผู้ที่แนะนำในระบบก่อน เป็นผู้ได้คะแนน
 • กรณีผู้ถูกแนะนำซื้อแล้ว แต่เปลี่ยนแปลงชื่อในสัญญาภายหลัง คะแนนนับตั้งแต่วันเปลี่ยนแปลงสัญญา จะเป็นของผู้แนะนำชื่อใหม่
 • กรณีผู้ถูกแนะนำเปลี่ยนยูนิตที่ซื้อ ผู้แนะนำจะได้คะแนนตามมูลค่าราคาที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายของยูนิตใหม่
 • หากผู้ถูกแนะนำขายต่อผู้อื่น และซื้อยูนิตใหม่ ผู้แนะนำจะไม่ได้คะแนนจากยูนิตแรก นับตั้งแต่การขายต่อเป็นต้นไป และถือว่าไม่ได้คะแนนจากยูนิตใหม่เช่นกัน ยกเว้นเป็นผู้แนะนำของผู้ซื้อใหม่
 • กรณีผู้ถูกแนะนำยกเลิกการซื้อในครั้งแรก และกลับมาซื้อใหม่ ซึ่งเป็นโครงการเดิม ผู้แนะนำไม่ได้รับคะแนนจากการซื้อในครั้งใหม่
 • คะแนนสะสมมีอายุ 5 ปี ปฎิทิน นับจากวันที่ได้รับคะแนน เช่น สมัครสมาชิกในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 คะแนนจะหมดอายุ ในวันที่ 31ธันวาคม 2565
 • กรณีสมัครสมาชิกหลายบัญชีอีเมล์ (Email Account) สมาชิกไม่สามารถโอนคะแนนของตนเองจากบัญชีอีเมล์หนึ่งไปยังอีกบัญชีอีเมล์หนึ่งได้ และไม่สามารถโอนคะแนนให้สมาชิกผู้อื่นได้

Thailand Web Stat
© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use